Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

KONKURS

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko:

· Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
· Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii
· Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologicznego
· Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologicznego
· Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem DziennejChemioterapii
· Pielęgniarki Oddziałowej Centralnego Bloku Operacyjnego ze Sterylizacją

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. (Dz.U. z 2012r. poz.182) w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego oraz powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz.U. z 2011r. nr 151 poz.896).

Kandydat/tka na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powinna posiadać dodatkowe kwalifikacje zgodnie z §13 ust.2 rozporządzeniaMinistra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2011r.nr 237 poz.1420 z późn.zm.)

Dokumenty należy złożyć w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie ,, Służba Zdrowia” w kopercie zamkniętej i podaniem zwrotnego adresu z adnotacją:
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ………………………….
na adres:
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Ul. Monte Cassino18
37-700 Przemyśl
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu można uzyskać w siedzibie Szpitala.
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.
Rozstrzygnięcie postępowań konkursowych nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

Termin składania ofert od 12 marca 2015r. tj. ogłoszenia w czasopiśmie ,,Służba Zdrowia”, do 10 kwietnia 2015 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (ogoszenie_konkursy_piel_oddz.pdf)ogoszenie_konkursy_piel_oddz.pdf36 kB2015-03-09 13:52
Kategoria: