Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Dotacje i fundusze

Dotacje przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na 2010 rok dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu:

 1. Kwota 500 tys. PLN na modernizację szpitala - dot. adaptacji pomieszczeń pralni na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny. Wykonanie dokumentacji technicznej.
 2. Kwota 50 tys. PLN na programy zdrowotne - program wczesnego wykrywania nowotworów.

Fundusze Unii Europejskiej:

 1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, wniosek Szpitala został umieszczony na liście do dofinansowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup wysokospecjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu" w ramach osi priorytetowej V działania 5.2 schemat A.
  Środki te są przeznaczone na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii: aparat USG, dwa aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddechu, inkubator zamknięty oraz inkubator zamknięto-otwarty, dla Oddziału Onkologii: aparat USG, dla Oddziału Kardiologii z OINK oraz pracownią Hemodynamiki: 8 kardiomonitorów, system Holtera, generator do ablacji, system do badań elektrofizjologicznych. Kwota całego projektu 1 976 520,00 PLN, w tym kwota dofinansowania 1 383 564,00 PLN.
 2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, został złożony wniosek o dofinansowanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja Bloku C Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu" w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działanie 2.2 infrastruktura energetyczna. Projekt zakłada realizację następujących prac: docieplenie budynku C, kapitalny remont okien, modernizację systemu podgrzewania wody poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych, wymianę instalacji c.o., wyeliminowanie inwersji strumienia powietrza wentylacji grawitacyjnej poprzez zamontowanie drzwi automatycznych. Kwota projektu 2 477 862,00 PLN, w tym kwota dofinansowania 
  1 500 000,00 PLN.
 3. Ze środków PFRON w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" został złożony projekt pn. "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w celu zwiększenia dostępności rehabilitacji leczniczej dla osób niepełnosprawnych". Projekt obejmuje zakup następującego sprzętu: aparat do elektroterapii, Fisiotek, stół pionizacyjny, wirówkę kończyn górnych i dolnych, fotel do ćwiczeń oporowych stawu kolanowego, urządzenie do masażu wibracyjnego, stoły rehabilitacyjne, tablice do ćwiczeń manualnych, urządzenie do ćwiczeń stawu kolanowego. Kwota projektu 200 tys. PLN.
 4. Szpital ponadto przygotowuje w chwili obecnej dwa projekty; jeden w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na remont lądowiska dla helikopterów. Planowana kwota remontu 250 tys. PLN. Drugi na zakup tzw. mobilnych asystentów klinicznych jako uzupełnienie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej.
 5. Dodatkowo w roku bieżącym ma się rozpocząć wojewódzki projekt Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej w ramach którego Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu zostanie w pełni zinformatyzowany. Kwota środków przeznaczonych dla szpitala to ok. 4 mln PLN.

pasek herb

 

Zakończone projekty

Zakończono inwestycję realizowaną na podstawie umowy nr RPPK.02.02.00-18-053/12-00 z dnia 15.07.2013 r. dot. projektu, pn.Termomodernizacja bloku A Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna

Całkowita wartość projektu wyniosła 1.656.857,56 zł

Kwota dofinansowania z EFRR wyniosła  1.048.540,79 zł

Budynek A przed termomodernizacją                                                                 Budynek A po termomodernizacji

Budynek A przed

Budynek A po termoizolacji

Kategoria: