Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

DZP16/PN/2019

Sukcesywne dostawy pieluch jednorazowego użytku i pieluchomajtek dla dorosłych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

DZP/4/PN/2019

Ogłoszenie i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn. ,,Zakup leków z programów lekowych oraz leków różnych – na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu'' znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawiającego  w zakładce: SmartPZP

DZP/5/PN/2019

Kompleksowa usługa prania i najmu bielizny pościelowej, operacyjnej oraz dzierżawy odzieży ochronnej i roboczej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu-postępowanie zostało ogłoszone na portalu SMART PZP

DZP/14/PN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

DZP/1/PN/2019

Dostawa 2 sztuk stentgraftów z rękawkami i otworami- zaprojektowanymi dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

ZP/42/PN/2018

Dostawy materiałów, odczynników i testów do wykonywania badań z zakresu mikrobiologii, analityki, histopatologii i cytologii wraz z dzierżawą aparatu i jej serwisowaniem.

DZP/6/PN/2019

Sukcesywne dostawy asortymentu ortopedycznego- implanty do kości drobnych, system implantów do protez pierwotnych i rewizyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu.

DZP/45/PN/2018

Zakup paliw płynnych: Pb-95 i ON - na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

DZP/11/PN/2019

Ogłoszenie i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn. Kompleksowa usługa prania i najmu bielizny pościelowej, operacyjnej oraz dzierżawy odzieży ochronnej            i roboczej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  w Przemyślu -II   - znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawijącego - w zakładce:  SmartPZP

ZP/39/PN/2018

usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz innych wytwarzanych przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 

ZP/44/PN/2018

Usługa samochodowego transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

DZP/7/PN/2019

Logo

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn.

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu „ realizowany na pods Umowy nr POIS.09.01.00-00-0356/18-00/356/2018/441 z dnia 4.10.2018 r. w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZP/41/PN/2018

Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości oraz asortymentu niezbędnego do funkcjonowania kuchni szpitalnej.

DZP/2/PN/2019

Dostawa kontrastów do rezonansu magnetycznego i środków dezynfekcyjnych

ZP/1/US/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2018r., poz 1986)

NA

usługę ochrony obiektów i pozostałego majątku

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu